Regulamin platformy internetowej

OdbieramNagrody.pl

 1. Definicje

1.1 Właściciel  Płodni.com Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pamiątkowej 2/3 (61-512 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziała Gospodarczy pod numerem 0000413635, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, NIP 9721238104, REGON 302038836.

1.2 Promocja — akcja z określonymi zasadami dostępnymi na Platformie, mająca na celu zachęcić Użytkownika do zakupu produktów Partnera, w celu zdobycia Pieczątek, które może wymienić na Nagrody.

1.3 Partner — sponsor Nagród, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, którego dotyczą Promocje prezentowane na Platformie przez Właściciela.

1.4 Platforma — internetowa platforma promocyjna Właściciela udostępniająca Użytkownikom Promocje, umożliwiająca zbieranie Pieczątek i odbiór Nagród, dostępna na stronie internetowej OdbieramNagrody.pl.

1.5 Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy OdbieramNagrody.pl.

1.6 Nagroda  benefit należny Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia wymaganej do jego otrzymania liczby Pieczątek, zgodnie z zasadami Promocji.

1.7 Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestruje się na Platformie.

1.8 Kod  unikatowy ciąg znaków, który po wprowadzeniu na Platformie OdbieramNagrody.pl zostaje zamieniony na jedną Pieczątkę. Warunki otrzymania kodu określają zasady konkretnych Promocji.

1.9 Pieczątka  wirtualny punkt, który Użytkownik otrzymuje po wprowadzeniu Kodu na platformie OdbieramNagrody.pl.

1.10 Konto  indywidualne konto Użytkownika na Platformie.

1.12 Hasło – poufny, ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, który umożliwia logowanie do Konta.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników.

2.2 Użytkownik dokonujący rejestracji na Platformie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3 Rejestrując się na Platformie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

2.4 Właściciel Platformy nie pobiera od Użytkownika opłat za korzystanie z Platformy.

2.5 Do korzystania z Platformy konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie na urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej. Szczegółowe wymagania zawarte są w pkt. 3.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Sklepu internetowego

3.1 Do korzystania z Platformy niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym została prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa zgodna ze standardem HTML5. Dodatkowo w celu poprawnego działania Platformy, użytkownik musi mieć aktywną obsługę JavaScript. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

3.1 W celu właściwego działania Platformy Właściciel korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Właściciela. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Użytkownik może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy. 

 1. Korzystanie z platformy OdbieramNagrody.pl

4.1 Założenie Konta na Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.

4.2 Warunkiem korzystania z Platformy w pełni jest utworzenie Konta i dokonanie weryfikacji adresu e-mail przez Użytkownika.  W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie. Weryfikacji adresu e-mail należy dokonać poprzez kliknięcie linku w wiadomości nadesłanej pod podany przez Użytkownika adres w trakcie tworzenia Konta.

4.3 Wypełnienie formularza rejestracyjnego może również nastąpić w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu kont Użytkownika prowadzonych w serwisie „Google” lub „Facebook”. W tym przypadku weryfikacja adresu e-mail przez Użytkownika nie jest konieczna.

4.4  Założenie Konta na Platformie pozwala Użytkownikowi na:

 1. Wprowadzanie Kodów w celu otrzymania Pieczątki
 2. Monitorowania ile Pieczątek zgromadziło się w danej Promocji
 3. Wybór Nagród dostępnych za zgromadzone Pieczątki
 4. Przesłanie danych w formularzu w celu odebrania Nagród

4.5  W celu wzięcia udziału w Promocji, Użytkownik może przystąpić na zasadach określonych w Regulaminie takiej Promocji. Regulaminy Promocji będą dostępne na Platformie w okresie trwania Promocji.

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

5.2 Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto.

5.3 Użytkownik nie może:

 1. przekazywać Hasła i dostępu do Konta osobom trzecim lub podawać się za inne podmioty lub Użytkowników,
 2. naruszać praw i dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz do wizerunku, tajemnic handlowych i patentów,
 3. zbierać informacji o innych Użytkownikach, w tym ich danych osobowych,
 4. zamieszczać treści nieprawdziwe lub bezprawne,
 5. podejmować działań lub prób działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy, Konta, oprogramowania lub sprzętu Właściciela

 1. Odbieranie nagród

6.1 Po zebraniu odpowiedniej liczby pieczątek Uczestnik będzie mógł odebrać Nagrodę, klikając przycisk "odbierz nagrodę", po czym poproszony zostanie o wypełnienie formularza danych do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.  

 

 1. Reklamacje

7.1 O wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem Platformy Użytkownik powinien poinformować Właściciela.

7.2 Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące użytkowania Platformy należy zgłaszać mailowo na adres: pomoc@odbieramnagrody.pl

 1. Odpowiedzialność Właściciela

8.1 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym;

c. za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

 1. Ochrona danych osobowych

9.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.2 Administratorem danych osobowych jest Właściciel. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Promocjach  oraz w celu wysłania Nagrody do Uczestnika. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia Konta Użytkownika i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.

9.3 Ponadto Właściciel informuje, że uczestnik Programu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.4 Dane osobowe zebrane przez Właściciela mogą zostać przekazane upoważnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9.5 Właściciel stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1.  Postanowienie końcowe

10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Platformy.

10.2 Właściciel może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników.

10.3 Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.